קול קורא לבעלי מוקדים ואטרקציות תיירותיות עבור קמפיין סופ"ש בב"ש 2020

בימים אלו מקדמת מינהלת העיר העתיקה והתיירות קמפיין גדול לעידוד תיירות לבאר שבע 'סופ"ש בב"ש' – יומיים של בילוי לכל המשפחה בבאר שבע.

קמפיין שיווקי שיחשוף את ההיצע התיירותי בב"ש, במטרה להגביר את החשיפה בקרב מבקרים מכל רחבי הארץ למוקדי התיירות, התרבות, האמנות, הלינה, האטרקציות, הסדנאות והקולינריה.

הקמפיין יתקיים בשלושה סופי שבוע במהלך חודש מרץ 2020:

 • סופ"ש ראשון: 6-7.3.2020
 • סופ"ש שני: 13-14.3.2020
 • סופ"ש שלישי: 20-21.3.2020

מינהלת העיר העתיקה והתיירות מזמינה באמצעות קול קורא זה מוקדים ואטרקציות תיירותיות לקחת חלק בקמפיין ולהציג פעילות מיוחדת בתאריכים אלו, לדוגמה: אירועים, מופעים, סדנאות ואטרקציות תיירותיות. פרטי הפעילויות יוצגו באתר האינטרנט של תיירות ב"ש ויקודמו במסגרת הקמפיין.

הצלחת הקמפיין תלויה במה שיהיה לעיר להציע ועד כמה הסופ"ש יהיה גדוש בפעילויות מיוחדות ואטרקטיביות.

בעלי מוקדים ואטרקציות תיירותיות העומדים בתנאי הסף מוזמנים להציע הצעותיהם בקול קורא זה.

תנאי סף:

 • פעילות במועדי פעילות הקמפיין.
 • מיקום בתחומי העיר באר שבע.

תנאים שמעניקים יתרון:

 • מינהלת העיר העתיקה והתיירות תעניק עדיפות בפרסום לבעלי עסקים אשר במהלך פעילות הקמפיין יציעו לקהל המבקרים בעיר פעילות ייחודית ו/או כזו המותאמת בצורה ייחודית לקמפיין.
 • על המשתתף להציג פעילות כאמור כבר במסגרת תשובתו להליך זה והוא מתחייב לקיים את הפעילות המיוחדת במהלך כל הקמפיין.

מתן עדיפות כאמור יבוא לידי ביטוי אך ורק במיקום ו/או בגודל הפרסום של המשתתף במסגרת פלטפורמת השיווק.

מינהלת העיר העתיקה והתיירות אינה צד לעסקה בין המשתתפים ובין הציבור. האחריות בדבר מתן השירות, טיב השירות, אחריות וכו' הינה באחריות הבלעדית של המשתתפים בהליך זה. מינהלת העיר העתיקה והתיירות או החברה הכלכלית לא ישאו בכל אחריות בכל הנוגע ו/או הנובע, במישרין ו/או בעקיפין, מהצטרפות משתתף לקמפיין מושא קול קורא זה.

הקמפיין ואתר האינטרנט לתיירות באר שבע ישמשו רק כפלטפורמה פרסומית בלבד.

מועמדים שעומדים בתנאי הסף מוזמנים למלא את פרטיהם ע"י מילוי שאלון מקוון ולהיכנס למאגר, עד לתאריך 3/03/2020 ועד השעה 12:00.

לשאלות ומידע נוסף: 08-6464978, דוא"ל officet@br7.org.il מינהלת עיר עתיקה ותיירות ב"ש.

הוראות כלליות למשתתפים

 1. הנכם מתבקשים לעיין היטב במסמך זה ולהעביר את כל המסמכים הדרושים המצורפים.
 2. החברה רשאית לשנות את תנאי קול קורא זה, בכל זמן שתחפוץ ועל פי שיקול דעתה המוחלט.
 3. אין בהליך זה, או בפעולות שינקטו על פיו, כדי ליצור מחויבות כלשהי של החברה כלפי גורם
  כלשהו, או לחייב את החברה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו. אין החברה מתחייבת
  למספר מבקרים והכנסות מסוימות.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קול קורא זה בכל עת, או לדחות את ביצועו מכל סיבה
  שהיא, או לצאת בהליך חדש לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתפים אשר הגישו הצעה לא תהיה
  כל טענה ו\או דרישה כלפי החברה בהתקיים האמור.
 5. על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת או יותר מהדרישות
  עלול לגרום לפסילת ההצעה. על אף האמור, החברה רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה
  כל האישורים ו\או ההמלצות ו\או הפרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים
  בנוגע להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ו\או המלצות ו\או מסמכים, וכל פרט אחר הדרוש
  לה לצורך קבלת החלטתה.
 7. הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו.